Contacto

 • +86-20-62658369
 • 13503073307
 • +86-20--36797549
 • gek@gek.cn
 • 1710343 /  2305381707
 • Ms.Wang
 • Baiyun District of Guangzhou City Shi Cha Road No. 390 Changsheng International Trade Park building V room 415, China

Contact Form

 • *
 • MR MS
 • *

 • *
 • *